Butterscotch

Butterscotch

Collector Ponies : Butterscotch II

1986-1988 (5e & 6e jaargang) / Pose 1982 / Made in Hong Kong / Holronde voeten / Roze standaardkammetje, geel lintje